Kaimo turizmo sodybos ,,Asvejos Sodyba“ privatumo politika

1. Bendrosios nuostatos

Kaimo turizmo sodyba ,,Asvejos sodyba”, valdoma UAB ,,GREEN TORA“, į.k. 302692155, buveinės adresas Jokūbiškių k. 1, Jokūbiškės, LT-15120 Vilniaus r. (toliau – Duomenų valdytojas) šia privatumo politika (toliau – Privatumo politika) nustato asmens duomenų tvarkymo sąlygas naudojantis Duomenų valdytojo valdoma interneto svetaine https://asvejossodyba.lt/ (toliau – Interneto svetainė) ir naudojantis Duomenų valdytojo teikiamomis kaimo turizmo paslaugomis. Privatumo politikosje nustatytos sąlygos taikomos kiekvieną kartą Duomenų subjektui apsilankius kaimo turizmo sodyboje ,,Asvejos sodyba” ar Interneto svetainėje.

Duomenų valdytojas pasilieka teisę peržiūrėti (įskaitant keitimą, papildymą, atšaukimą) šią Privatumo politiką ar bet kurią jos dalį. Pakeista privatumo politikos versija yra laikoma galiojančia nuo jos paskelbimo Interneto svetainėje datos, nebent pakeitime yra nurodoma kitaip.

Duomenų tvarkymui taikomi saugos ir tvarkymo reikalavimai, nustatyti Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatyme, ES Bendrajame duomenų apsaugos reglamente ir kituose teisės aktuose.

II. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas ir saugojimas

1. Duomenų valdytojas gali rinkti šiuos asmens duomenis: 

1.1. Asmeniniai duomenys: vardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numeris, pareigos, gyvenamosios vietos adresas, vaizdo medžiaga. Šie duomenys gaunami pateikiant užklausos formą, Duomenų subjektui pačiam kreipiantis į Duomenų valdytoją, sudarant sutartį.

1.2. Naudojimo duomenys: informacija, susijusi su IP (interneto protokolo) adresu, užklausos data ir laikas, nuorodos adresas, naudojama programinė ir aparatinė įranga, slapukai.

1.3. Informacija iš trečiųjų šalių socialinių tinklų paslaugų: vardas, pavardė, nuotrauka. Ši informacija gaunama Duomenų subjektui prisijungiant socialiniuose tinkluose (pvz. ,,Faceboook“, ,,Instagram“). Ši informacija gaunama iš viešųjų šaltinių ir tik tiek, kiek tai leidžia galiojantys teisės aktai. 

2. Duomenų valdytojas gautą informaciją tvarko šiais tikslais ir pagrindais:

TikslasAsmens duomenysAsmens duomenų tvarkymo pagrindas
Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos pateikimo tiksluVardas, pavardė, elektroninis paštas, telefono numerisDuomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymas ir/arba vykdant Duomenų valdytojo teisines pareigas ir/arba siekiant ginti Duomenų valdytojo teisėtus interesus  
Asmens duomenų tvarkymas apgyvendinimo ir kitų kaimo turizmo paslaugų teikimo tiksluVardas, pavardė, pareigos, telefono numeris, gyv. vietos adresas, el. pašto adresasDuomenų subjekto sutikimas ir/arba sutarties su Duomenų subjektu vykdymas ir/arba vykdant Duomenų valdytojo teisines pareigas ir/arba siekiant ginti Duomenų valdytojo teisėtus interesus  
Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainės naudojimo, reprezentavimo, statistikos tiksluIP (interneto protokolo) adresas, užklausos data ir laikas, nuotrauka, nuorodos adresas, naudojama programinė ir aparatinė įranga, slapukaiDuomenų subjekto sutikimas 
Asmens duomenų tvarkymas personalo, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslaisVaizdo stebėjimo medžiaga (vaizdas stebimas 24/7, ne didesnėje patalpos ar teritorijos dalyje, negu tai yra būtina)Duomenų valdytojo teisėto intereso pagrindas

3. Duomenų valdytojas Duomenų subjektų duomenis saugo šiais terminais:

Asmens duomenų tvarkymo tikslasSaugojimo terminas
Asmens duomenų tvarkymas konsultacijos, užklausos pateikimo tikslu2 metus nuo paskutinės konsultacijos
Asmens duomenų tvarkymas apgyvendinimo ir kitų kaimo turizmo paslaugų teikimo tikslu10 metų nuo paskutinio kontakto
Asmens duomenų tvarkymas Interneto svetainės naudojimo tiksluIki sesijos pabaigos arba iki 2 metų
Asmens duomenų tvarkymas personalo, klientų saugumo ir turto apsaugos užtikrinimo (vaizdo stebėjimo) tikslais2 mėnesiai

4. Duomenų valdytojo Interneto svetainėje gali būti trečiųjų šalių reklaminių skydelių, nuorodų į jų svetaines ir paslaugas, kurių Duomenų valdytojas nekontroliuoja, pavyzdžiui nuoroda į Duomenų valdytojo ,,Facebook“, ,,Instagram“ profilį. Duomenų valdytojas neatsako už informacijos, kurią surinko trečiosios šalys, saugumą ir privatumą. Duomenų subjektas turi perskaityti privatumo nuostatas, taikomas trečiųjų šalių svetainėms ir paslaugoms, kuriomis naudojasi.

5. Siekiant Duomenų subjektui pasiūlyti sklandų informacijos pateikimą bei visavertes paslaugas, Interneto svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Slapukai yra įrašomi Duomenų subjekto kompiuteryje ar kitame Duomenų subjekto naudojamame įrenginyje ir yra naudojami tam, kad būtų galima užtikrinti teikiamų paslaugų kokybę, atpažindami Duomenų subjektą kaip ankstesnį svetainės naudotoją; renkant svetainės lankomumo statistiką.

6. Atšaukti sutikimą dėl slapukų naudojimo Duomenų subjektas gali pakeisdamas savo interneto naršyklės nustatymus. 

III. Duomenų subjektų teisės

1. Duomenų subjektas turi šias pagrindines teises:

1.1. Žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą;

1.2. Susipažinti su savo asmens duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi;

1.3. Reikalauti ištaisyti ar sunaikinti Duomenų subjekto asmens duomenis, kuriais disponuoja Duomenų valdytojas;

1.4. Nesutikti, kad būtų tvarkomi Duomenų subjekto asmens duomenys;

1.5. Prašyti perkelti Duomenų subjekto asmens duomenis;

2. Duomenų subjektas, pateikęs prašymą raštu, turi teisę susipažinti su Duomenų valdytojo turimais ir tvarkomais Duomenų subjekto asmens duomenimis bei gauti informaciją, iš kokių šaltinių ir kokie Duomenų subjekto asmens duomenys surinkti, kokiu tikslu jie tvarkomi ir kam teikiami. Duomenų valdytojas gavęs Duomenų subjekto prašymą ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų nuo Duomenų subjekto prašymo gavimo dienos pateikia prašomus duomenis arba nurodo atsisakymo tenkinti tokį prašymą priežastis tokia pat forma, kokia kreipėsi Duomenų subjektas arba Duomenų subjektas sutiko gauti informacija apie duomenis kitu Duomenų valdytojo pasiūlytu būdu.

3. Duomenų subjektas prašymą dėl susipažinimo, koregavimo ar panaikinimo su jo atžvilgiu Duomenų subjekto surinktais asmens duomenimis gali pateikti el. paštu info@asvejossodyba.lt arba registruotu paštu adresu UAB „GREEN TORA“ Jokūbiškių k. 1, Jokūbiškės, LT-15120 Vilniaus r.

4. Paslaugų priėmimo-perdavimo momentu Duomenų valdytojo darbuotojai gali Duomenų subjekto paprašyti pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, kuris naudojamas tik tinkamam asmens tapatybės identifikavimui. Tokiu atveju, nėra daromos asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopijos.

5. Duomenų valdytojas vidinių organizacinių ir techninių priemonių pagalba užtikrina, jog Duomenų subjekto pateikiami asmens duomenys Interneto svetainėje būtų apsaugoti nuo bet kokių neteisėtų veiksmų: (i) Neteisėto asmens duomenų pakeitimo; (ii) Atskleidimo; (iii) Sunaikinimo; (iv) Sukčiavimo.

6. Asmenų skundus dėl netinkamo ar neteisėto Asmens duomenų tvarkymo nagrinėja Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, buveinės adresas L. Sapiegos g. 17, Vilnius, www.vdai.lrv.lt.

IV. Baigiamosios nuostatos

1. Su Privatumo politika galima susipažinti ir ją atsispausdinti bet kuriuo metu Interneto svetainėje. 

2. Duomenų valdytojas neatsako už ryšio sutrikimus, dėl kurių Duomenų valdytojo Interneto svetainės lankytojai ir kiti asmenys negali pasiekti Interneto svetainės ar naudotis paslaugomis.

3. Duomenų valdytojas neturi galimybės visiškai garantuoti, kad Duomenų valdytojo Interneto svetainių funkcionavimas bus nepertraukiamas ir be jokių sutrikimų bei klaidų, kad Duomenų valdytojo Interneto svetainė bus visiškai apsaugota nuo virusų ar kitų kenksmingų komponentų. Duomenų subjektas yra informuojamas, kad bet kokia medžiaga, kurią Duomenų subjektas skaito, atsisiunčia ar kitaip gauna naudodamasis Duomenų valdytojo Internetine svetaine,  yra išimtinai gaunama Duomenų subjekto nuožiūra bei rizika, ir tik Duomenų subjektas atsako už žalą, padarytą Duomenų subjektui bei Duomenų subjekto kompiuterinei sistemai.

4. Duomenų subjektų klausimai, komentarai bei pageidavimai, susiję su Privatumo politika, pateikiami elektroninio pašto adresu info@asvejossodyba.lt.

ATNAUJINTA:
2020-07-01